Kategori: Håndjob

dick og køn strittende bryster

: it is a folding-in of external influences and a simultaneous unfolding outwards of affects. 21 26 mellem næranalyser og et mere distanceret blik på værkerne og fænomenet for at analysere de kunstneriske, kønsmæssige, ideologiske og videnskabelige diskurser for hans praksis og den historiske konktekst, de opstod. 507 Science fiction-filmens kombination af et banalt populærkulturelt udtryk og håndteringen af en udbredt frygt reel eller indbildt for, at den menneskelige civilisation stod over for en dødstrussel vandt genklang i Jorns kunst. Croce kan ikke skelne mellem arbejdet på selv at komme i affekt, blive beruset, og kunstnerens arbejde med at skabe effekt for andre og misforstår derfor det ekspressive udtryk som en feminin strategi. Tidsskriftet var således et forsøg på at generobre de folkelige og mytologi- 55 Hubert van den Berg, Kortlægning af gamle spor af det nye.

Onme, bryster: Dick og køn strittende bryster

Afhandlingen er skrevet parallelt med, at jeg sammen med Dorthe Aagesen har kurateret udstillingen Asger Jorn. I det efterfølgende afsnit fortsættes denne diskussion, nu med inddragelse dels.J. Når man påpeger postmoderne aspekter i Jorns værker, er det således ikke nødvendigvis med en medfølgende tilskrivning af postmoderne associationer som nihilisme, relativisme og 76 Jorn, Kunst og ordrer. 399 Sådanne beskrivelser viser, hvordan retorikken om Jorn (også af en kritiker knyttet til Cobra) blev farvet af den abstrakt-ekspressionistiske diskurs om den maskuline aggressivitet og autenticitet. 155 Pierre Bourdieu, Distinction: A social Critique of the Judgement of taste (Harvard University Press, 1984) p Jorn, Magi og skønne kunster, p 65 Polemikken med Elsa Gress Jorns bibliotek vidner om, at han var velorienteret i litteraturen omkring kønstematikkerne. dick og køn strittende bryster Dette er demokratiets endnu uløste paradoks. Dramatiske tekster, Gyldendal 270 Fig. Da hele kompagniet gør højre om, gør de venstre om og vandrer alene ud i ørkenen. The paragons of oppositional virility they adopted weren t revolutionary at all, in other words, but rather complicit in the very economic model they otherwise despised. Erklærede i artiklen Open Creation and ist enimies, at udvikle en situlogi, som en tredje mulighed. Fig.82 Disse film havde alle i modsætning til forløbere som The Lost World fra 1925 det fælles plot, at atom-prøvesprængninger havde vækket eller frembragt 509 Asger Jorn i Esbjerg Kunstpavillon, Interview og anmeldelse i Vestkysten. Mille Plateaux (1980) (København: Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, 2005 L'Abécédaire de Gilles Deleuze, interview ved Claire Parnet, (Paris, Éditions Montparnasse, 2004) Den store Danske. 593 Karen Barad har en tilsvarende opfattelse af subjektet, og jeg vil i det følgende holde mig til at diskutere hendes udlægning af den nye materialisme, fordi hendes teori ligesom Jorns tager direkte udgangspunkt i Bohrs komplementaritetsteori og dennes fokus på sammenhængen mellem den aktive. Forskellen på den amerikanske (Greenbergske) adskillelse mellem avantgarde og kitsch og den skandinaviske opfattelse er, påpeger Jorn, at der i sidstnævnte kun er en kvalitetsforskel, og ikke en artsforskel mellem vor elitekunst og vores popkunst. 39 Monografien har i sin form en tendens til at understrege de stærkeste og mest radikale dele af kunstnerens praksis og rummer dermed en vis indbygget fare for med eller imod hensigten at understøtte forestillingen om den geniale ener en forestilling 39 Afhandlingen trækker. Deleuze og Guattaris opfattelse af det dyriske er, ligesom Jorns, knyttet til Kafka og bliver udviklet i bøgerne Kafka. For Jorn var det væsentligt at imødegå den desintegration af menneskeligheden, som han mente, atomalderen indebar. 542 Han har ladet stoffets grammatik føre. 263 Metoden har ligheder med den dekonstruktive, men er decideret ikke-akademisk og kunstnerisk, og absurde og poetiske kvaliteter spiller en større rolle end en teoretisk stringent kritik. Min bestræbelse med kønsoptikken har hverken været at hylde eller kastrere, men med historisk distance at forstå og beskrive hans praksis som en kamp for at etablere et nyt ståsted for kunsten og kunstneren, der korresponderede med tidens samfundsmæssige udfordringer. Ejer ukendt 281 286 Fig. Kønsrelationerne præsenteres i billederne både som legende erotiske sammensmeltninger, fatale opgør og bidske afbildninger af begge køns negative gestaltning i den moderne kultur. I den psykoanalytiske terminologi er det, som Lilian Munk Rösing har påpeget, netop i kraft af kastrationen det at erkende, at man er begrænset, og at man er ét køn, mens det andet køn er forbeholdt nogle andre at subjektet indtræder i den symbolske orden. Det mener alle de her unge, kvindelige kunsthistorikere. Egill Jacobsen, Carl-Henning Pedersen, Ejler Bille og Dahlmann Olsen. Indbefattede de franske og belgiske digtere Édouard Jaguer, Noël Arnaud og Christian Dotremont, kritiserede André Bretons surrealisme for dens æsteticisme og individualistiske eller anti-sociale psykoanalyse og ønskede i stedet at basere kunsten tydeligere på marxismens dialektiske materialisme. 433 Margaret Mead påpegede året efter, at det moderne samfunds tilbud til mænd beklageligvis indeholdt no education in understanding and enjoying the arts, and conventional aesthetic expressions were closed to him, and regarded as womanish. Debuterede i 1933 på Frie jyske malere på Silkeborg Bibliotek : Rejste til Paris og blev optaget på Atélier de l Art Contemporain hos Fernand Léger. Bjørn Nørgaard er (Adler Petersens mand) var medlem af Ex-skolen, som i 1960erne kan siges at have overtaget den danske avantgardescene efter Cobragenerationen, og som i øvrigt ekcesserede en lignende blanding af ekstreme individuelle, maskuline kunstner-egoer og en samtidig bestræbelse på at afmontere disse til. 456 Jorn påtager sig her den kriminelles rolle i oprør mod Gress generelle definition af kunstnere som eksponenter for en kønsneutral menneskelighed, som Jorn ikke vil indskrives. Fodboldspillet, hvor to hold går sammen mod det hold, der har bolden). I den efterhånden omfattende litteratur om Jorn er der blevet konstrueret flere vidt forskellige fortællinger, som i grove træk kan sammenfattes i tre: den modernistiske Jorn, den avantgardistiske Jorn og den postmoderne Jorn. 161 166 de virkelig interessante omskifteligheder, ambivalenser og konflikter, som udtrykket hele tiden har rummet. De unge kunsthistorikere forguder Marcel Duchamp. Som digteren og kunstkritikeren Édouard Jaguer observerede, fungerer Bajs modifikationer som en interplanetary comedy, der iscenesætter en carnevalisque confrontation mellem to klicheer: marsmanden og det banale kitschmaleri. Zola beskriver i sin roman (1890) en mand, for hvem det erotiske begær samtidig udløser en lyst til at slå ihjel; den er derfor ifølge Jorn negativ overfor menneskedyret. Også Jorn mimer og fordrejer filosofiske og videnskabelige diskurser fra Marx dialektiske materialisme (i Værdi og økonomi Niels Bohrs komplementaritetsteori og Susanne Langers tegnteori (i Naturens orden) til Lévi-Strauss dick og køn strittende bryster strukturalisme (i La langue verte et la cuite) for at påpege hvilke områder, der udgrænses. 591 Grundtanken i New Materialism er ikke ny, men bygger på de ikkedualistiske opfattelser af materien, som kan spores tilbage til fx Spinoza og Henri Bergson. I Alfa og omega, tæt forbundet med de feministiske diskussioner, ligesom jeg vil trække på flere af disse teoretiske positioner i senere afsnit. Den destabilisering af tegnfunktionen, der følger med en prioritering af billedets plastiske niveau, hvor udtryksformens farver, former og penselstrøg bliver arbitrær og selvstændig i forhold til det betegnede, er et træk, man kan beskrive som typisk modernistisk. 3, pp, Strukturalisme og fortielse, Kriterium, 2,.4, sep 1967, pp 253 Jorn, Asger, og Noël Arnaud: La langue verte et la cuite (Jean-Jacques Pauvert, Paris 1968 Jeg hader mine billeder, interview ved Gunnar Jespersen, Berlingske Tidende,. Dem og Bachelards filosofi til grund for en teoretisk og praktisk kunstnerisk udforskning af materien, og hvordan den former bevidstheden. Her nærmer situationen sig nemlig 535 Jorn, Forundring, Beundring, Begejstring, p Ibid p Ibid. Fig.35 De sanselige kvaliteter og samspillet mellem tekst og billede gjorde Situationist Times til et tidsskrift med kunstneriske kvaliteter i sig selv. Jorn bekræftede i sin offentlige fremtoning, hvad enten han ville det eller ej, forestillingen om den maskuline kunstner fuld af vitalitet, kamplyst og virketrang. Samtidig med at hans udtryk hermed nærmede sig den amerikanske abstrakte ekspressionisme tog han udtrykkeligt afstand fra dens retorik of ideologiske konnotationer. 3 fra.I.S.V (Borgen, 1963)., Oplysninger, udstillingskatalog (Kunstindustrimuseet, 1955 Forundring, Beundring, Begejstring, upubliceret manuskript,. Hun argumenterede for at fokusere på de fællesmenneskelige ligheder og talte for en kønsindifferent humanisme. Jorns situationist-kollega og elskerinde Jacqueline de Jong har affærdiget bogen som en joke fra Jorns side og i øvrigt afvist relevansen af køn for Jorns praksis. Dette påvirker også relationen til beskueren. Eksempelvis er de mange pin-up billeder, som illustrerer de teoritunge, sociokritiske artikler i gruppens centrale skriftlige organ, Internationale Situationniste, typisk blevet set som en frivol, pudsig og stimulerende afvigelse fra tidsskriftets politiske linje. Under overskriften Adjeu héroisme artisanal (Farvel til håndværkets heroisme) bliver mandebilledet taget under lige så kærlig behandling. Jorns bevidste dobbeltfokus på både kunstens figurative, diskursive og sociale niveauer og på de selvmodsigende materielle processer, mener jeg, hænger sammen med hans interesse for atomvidenskabens revolutionering af materieopfattelsen. Jorns udformning af en kunstnerisk materieopfattelse var således et forsøg på at komplementere de mangler, han så i de filosofiske, politiske og videnskabelige materieteorier, og som havde store sociale konsekvenser. Kunstnerens arbejde er en uafbrudt investering i det ukendte, hvori der ikke findes nogen påviselig dækning, kun risiko. Fig.36 Hun er blevet skåret over forneden og udstyret med et par tegneserieagtige fødder, der gør hende latterligt kort; den vifte, hun holder, er blevet forvandlet til en elefantlignede fugl, der har slået sig ned på hendes hånd. Da Jorn i 1953 fik kontakt med Enrico Baj og Arte Nucleare-bevægelsen uddybede han sine refleksioner, og et af de to kunstneres centrale diskussionspunkter var som nævnt menneskets skabende rolle i en atomar verden. Expressions and Experiences of Gender in the Work of Asger Jorn October. dick og køn strittende bryster

Dick og køn strittende bryster - Efterlad en kommentar

Efterlad en kommentar

E-mail-adressen er ikke offentliggjort. Obligatoriske felter er markeret *